Skip to content

Sports Gallery

Начало Условия
Общи условия Е-мейл
Автор Администратор   
03 ноември 2008

Глава 1. Общи разпоредби.

1. Сайтът SPORTSGALLERY.EU   e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България, предназначен да дава възможност на своите потребители  с точно определена цел -разглеждане и колекциониране на снимки от спортни състезания и масови мероприятия.
2. SPORTSGALLERY предоставя на потребителите срещу регистрация, а когато това е предвидено - и срещу спонсорство, ползването на определени услуги при спазване от страна на потребителите на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. Сайтът си запазва правото за ползването на определени услуги да поставя допълнителни условия, за които ще уведомява потребителите по подходящ начин.
3. SPORTSGALLERY  предоставя и  услуги, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни.
4. Услугите, предоставяни чрез SPORTSGALLERY са динамични, т. е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване. SPORTSGALLERY  си запазва правото да променя режима на предоставяне на услугите, за което своевременно ще уведомява потребителите.
5. SPORTSGALLERY не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите, предоставяни чрез SPORTSGALLERY

Глава 2. Регистрация на потребител.

1. За да използва услугите предоставяни срещу спонсорство потребителят е длъжен да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия.
2. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва. Електронното изявление, записано по подходящ начин на сървъра на SPORTSGALLERY, представлява електронен документ.
3. Дружеството си запазва правото да записва IP адреса на потребителя и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране и възпроизвеждане на изявлението за съгласие с настоящите Общи условия. Дружеството декларира, че данните по предходната алинея няма да бъдат предоставяни на трети лица, с изключение на случаи на официално искане по висящ правен спор.
4. Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави данни изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно.
5. При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите, предоставяни чрез SPORTSGALLERY. В случай, че потребителското име вече е заето /има друг потребител с такова име/, той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. SPORTSGALLERY не носи отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

Глава 3. Договор.

1. Регистрацията на потребител в SPORTSGALLERY има силата на съгласие за сключване на договор между него и SPORTSGALLERY. Незабавно след регистрацията  потребителят получава достъп до сайта, което представлява потвърждение за сключване на договора.
2. Когато абонатът желае да се възползва от предложението за спонсорство той прави конкретна заявка въз основа на сключения между страните договор. За спонсорската заявка се прилагат правилата на настоящите общи условия, доколкото за съответната услуга не е предвидено друго. SPORTSGALLERY предоставя на потребителя достъп до заявената услуга в разумен срок след плащане на спонсорската сума.
3. В случай, че заплащането на съответна услуга се извършва чрез изпращането на SMS, с изпращането на SMS се счита, че потребителят е сключил отделен договор, който влиза в сила след въвеждане от абоната на получения от него код. В случай, че абонатът не въведе получения код в тридневен срок от получаването му, договорът се счита за прекратен.

Глава 4. Приложимост. Промяна.

1. Разпоредбите на общата част се прилагат за всички услуги, предоставяни чрез SPORTSGALLERY, доколкото за тях не се предвидени отделни правила.
2. SPORTSGALLERY има право да променя едностранно настоящите общи условия, за което се задължава да уведоми потребителя в подходящ срок и по подходящ начин.
3. Потребителят може да заяви, че не приема промените в едноседмичен срок от уведомяването му за промените. В този случай договорът между потребителя и SPORTSGALLERY се прекратява в едноседмичен срок от заявлението. В случай, че потребителят не заяви не приемане на промените, той се счита обвързан от тях.

Глава 5. Безплатни услуги.

1. Дружеството предоставя за ползване на потребителите чрез SPORTSGALLERY определени услуги и без регистрация. В тези услуги се включват „Търсене", „Напиши коментар","Гласувай" и други подобни услуги.
2. Услугата „Моят профил" е достъпна само за регистрирани потребители, след въвеждане на потребителско име и парола.
3. Услугата „Търсене" дава възможност на потребителите да намерят търсено събитие . 4. Услугата „Напиши коментар" дава възможност на потребителите на SPORTSGALLERY, да изкажат мнението си относно даден материал, като по този начин то става общодостъпно за останалите потребители.

Глава 6. Платени услуги.

1. SPORTSGALLERY предоставя  ползването на определени  услуги срещу спонсорство, за които освен регистрация се изисква заявяване и заплащане на определена цена от потребителя.
2. Условията за ползване на конкретна платена услуга са индивидуални за всяка услуга и са изрично описани на съответното място. Ползването може да бъде еднократно или на абонаментен принцип за определен срок. Всички цени са с включен ДДС.
3. В случай на промяна на условията за ползване на определена платена услуга, промяната не засяга правата на потребителите, които са заплатили услугата преди въвеждането на промяната.

Глава 7. Права и задължения на Дружеството.

1. SPORTSGALLERY се задължава да положи необходимата грижа, за да осигури възможност на потребителите да ползват безпрепятствено услугите, предоставяни съобразно настоящите Общи условия и законодателството на Република България.
2. SPORTSGALLERY има право да прекрати достъпа на определени потребители до сайта, когато се установи, че по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на SPORTSGALLERY или на трети лица и нарушават законодателството на Република България.
3. SPORTSGALLERY има право, но не и задължение да заличи от сайта материали, които имат нецензурно съдържание, които накърняват права на интелектуална собственост или по какъвто и да било начин нарушават законодателството на Република България.
4. SPORTSGALLERY има право да поставя в сайта препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел, доколкото последните не накърняват правата на потребителите.
5. Дружеството има право да прекрати предоставянето на определени услуги, като се задължава да уведоми за това потребителите чрез съобщение на интернет-страницата SPORTSGALLERY, публикувано не по-късно от 7 дни преди прекратяване на услугата.

Глава 8. Права и задължения на потребителите.

1. Потребителите имат право да ползват услугите, предоставяни от SPORTSGALLERY, при спазване на настоящите общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.
2. Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя предоставените от него при регистрацията му данни, като спазва предвиденото в настоящите общи условия.
3. Потребителят е длъжен сам да осигури необходимото му оборудване /хардуер и софтуер/ за спокойно ползване на услугите, предоставяни от Дружеството.
4. Потребителят може да ползва информацията и снимките, публикувани в SPORTSGALLERY за лични нужди, като се забранява възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин в други сайтове или електронни медии, без разрешението на автора.
5. Потребителят се задължава да не публикува в SPORTSGALLERY коментари, които:
·    накърняват права върху интелектуалната собственост
·    имат нецензурно съдържание
·    съдържат заплахи за живота и здравето на трети лица
·    имат рекламна цел, ако преди това не е получено съгласието на Дружеството
·    противоречат по какъвто и да било начин на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България.
6. Във връзка с ползването на предоставените от SPORTSGALLERY услуги, потребителят е длъжен:
·    да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България
·    да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно SPORTSGALLERY
·    да не накърнява по какъвто и да било начин правата на SPORTSGALLERY, както и на трети лица.


Глава 9. Отговорност.

1. SPORTSGALLERY не носи отговорност за съдържанието на публикуваните профили, за истинността и актуалността им. В случай, че потребител на сайта претърпи вреди в резултат на неистинност или не актуалност на даден профил, отговорността за това се носи от публикувалия го потребител.
2. В случай, че в резултат на недобросъвестни действия от страна на потребител SPORTSGALLERY претърпи вреди, потребителят е длъжен да обезщети Дружеството за всички претърпени вреди, включително платени обезщетения на трети лица, такси и разноски, адвокатски хонорари и др. подобни. Потребителят е длъжен да обезщети SPORTSGALLERY и в случаите, когато действията са извършени от трети лица, на които той е предоставил за ползване потребителското си име и паролата в SPORTSGALLERY.

Глава 10. Информация.

1. SPORTSGALLERY има право да събира и съхранява информация за потребителите на сайта при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.
2. SPORTSGALLERY се задължава да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите. Дружеството се задължава да не предоставя събраната информация за потребителите  освен в случаите, когато съответният потребител е дал съгласието си за това или е направено официално искане от изрично оправомощени за това органи като полиция, съд, прокуратура и други подобни.

Глава 11. Допълнителни разпоредби

1. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на Република България.
2. Всички противоречия, възникнали между SPORTSGALLERY и потребителите  ще се разрешават чрез преговори и споразумение, а когато такова не може да бъде постигнато, споровете ще се решават от компетентния съд.

Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет-сайта SPORTSGALLERY.EU, качването и свалянето на информация от сайта, ползването на услугите, предлагани в сайта.

Всички снимки в този сайт са за лично ползване и са със запазени авторски права.
Използването им  за търговска цел без изрично писмено позволение на авторите е незаконно.
© Copyright Sportsgallery.eu. Всички права запазени.

Последна промяна ( 12 ноември 2014 )
 
  • English
  • Български